1. Általános rendelkezések

1.1. Adatkezelő megnevezése:

Teljes név: Grande Avanti Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített megnevezés: Grande Avanti Kft.
Székhely: 3399 Andornaktálya, II. Rákóczi F. u. 116.
Cégjegyzékszám: 10-09-030894
Mobilszám: 06-30/694-3507
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Weblap: www.imbissfactory.com
Ügyvezető neve: Nagy Tamás
Ügyvezető elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A Grande Avanti Kft. (továbbiakban Társaság) kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a Társaság Adatkezelési Szabályzatában és a hatályos jogszabályokban meghatározott szabályoknak. Az Adatkezelési Tájékoztató elérhető a www.imbissfactory.com honlapon vagy megtekinthető a Társaság irodájában.

1.2. A Grande Avanti Kft, az ügyfelek személyes adatait a vállalkozói tevékenység végzésével összefüggésben, a szerződések létrehozásához, teljesítéséhez, és a szerződésekből eredő igények érvényesítéséhez szükséges körben és ideig kezeli, ill. továbbítja az adott szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben.

1.3. A Grande Avanti Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tarja információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását. A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

1.4. A Grande Avanti Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

 

2. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

2.1. Honlap látogatás, a www.imbissfactory.com honlap adatai:

  

Az adatgyűjtés célja: A weboldal használhatóságának elősegítése, hogy megkönnyítse az azon való tájékozódást és lehetővé tegye a weboldal használatának elemzését.

Az érintettek köre: www.imbissfactory.com weboldal látogatói.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker tv. 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: azonosítószám mellé rendelt honlap látogatás időpontja és időtartama, név, e-mail-cím.

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulás visszavonásáig

Az adatok megismerésére jogosult adatkezelő személyek: a Grande Avanti Kft. ügyvezetője.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a személyes adataik kezeléséhez adott hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják.

 

Anonim látogatóazonosító (süti) elhelyezése, a www.imbissfactory.com oldalon használt sütik:

Szükséges sütik

 • Alapvetően ahhoz szükségesek, hogy az oldal jól működjön, lehetővé teszik a felhasználónak, hogy mozogjon a weblapon és használja a különböző funkciókat.

Elemzésre használt sütik

 • Az analitikai sütik segítségével kapunk információt arról, hogy a látogatók mennyi időt töltenek az oldalon, hogyan használjak annak egyes funkcióit, és bármely problémáról, amivel találkoztak, mint például a hibaüzenetek.

 

2.2. Vállalkozói tevékenység

Az adatgyűjtés célja: a Grande Avanti Kft. által nyújtott szolgáltatások igénybevétele, a szerződések megkötése, számlázás.

Az érintettek köre: a Grande Avanti Kft. ügyfelei

Az adatok megismerésére jogosult adatkezelő személyek: a Grande Avanti Kft. ügyvezetője, partnerei.

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (név, lakcím,), jogos érdek (telefonszám)

A kezelt adatok köre: név, lakcím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: a vállalkozási szerződés teljesítésével kapcsolatos adatok a vállalkozási szerződés teljesülését követő 5 év + 30 nap, az értékesítés során keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169. §-ának megfelelően 8 év, a kapcsolattartás céljából kezelt telefonszám és e-mail cím a vállalkozási szerződés teljesüléséig.

 

2.3. Foglalkoztatás

Az adatgyűjtés célja: a Grande Avanti Kft. és munkavállalója között munkaszerződés megkötése

Az érintettek köre: a Grande Avanti Kft. munkavállalói

Az adatok megismerésére jogosult adatkezelő személyek: a Grande Avanti Kft. ügyvezetője

Az kezelt adatok köre és az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (családi és utónév, anyja neve, születési hely, születési idő, lakcím, adóazonosító jel, TAJ szám, bankszámlaszám), jogos érdek (telefonszám)

Az adatkezelés időtartama: a munkaszerződés megszűnését követő 5 év + 30 nap, a kapcsolattartás céljából kezelt telefonszám az munkaszerződés megszűnéséig.

 

3. Érintetti jogok

3.1. Az ügyfél hozzáférési joga

Az ügyfél azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy a Társaság kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait,

 1.  a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
 2. nem terjed ki az anonim adatokra;
 3. nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
 4. magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

 

3.2. Az ügyfél helyesbítéshez való joga

Az ügyfél jogosult a személyes adatai helyesbítésére. E joga

 1. nem terjed ki az anonim adatokra;
 2. a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
 3. nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
 4. magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

 

3.3. Az ügyfél törléshez való joga

Bizonyos feltételek esetén az ügyfél jogosul a személyes adatai törlésére.

A Társaság indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, amennyiben

 • (a) a Társaság kezeli e személyes adatokat, és
 • (b) az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és
 • (c) a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre a Társaság a személyes adatokat kezeli.

A Társaság indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

 • (d) a Társaság kezeli az ügyfél személyes adatait, és
 • (e) az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és
 • (f) az ügyfél visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és
 • (g) nincs más jogalap az ügyfél adatainak további kezelésére.

A Társaság indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

 • (h) az adatkezelés a Társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és
 • (i) az ügyfél tiltakozik az ellen, hogy a Társaság kezeli a személyes adatait, és
 • (j) az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget a ügyfél tiltakozásával szemben.

Amennyiben vannak, a Társaság az ügyfél személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit.

 

3.4. Az ügyfél joga az adatkezelés korlátozásához

Az ügyfél kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.

Az ügyfél joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérésére

 • (a) nem terjed ki az anonim adatokra;
 • (b) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
 • (c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
 • (d) magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

A Társaság korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és az ügyfél vitatja az ilyen adatok pontosságát.

A Társaság korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az ügyfél ellenzi az ilyen adatok törlését.

A Társaság korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

 • (a) az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és
 • (b) a Társaságnak már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és
 • (c) az ügyfél az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.

A Társaság korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

(a) az ügyfél tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek a Társaság jogos érdekei céljából, és

(b) az ügyfél annak visszaigazolására vár, hogy az ügyfél személyes adatainak a Társaság általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben.

A Társaság az ügyfél személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Társaság azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Ha a Társaság korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, akkor

 • (a) tárolhatja az ilyen személyes adatokat,
 • (b) az ügyfél hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,
 • (c) kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

A Társaság nem használhat fel ügyfél adatokat közvetlen üzletszerzés céljára, beleértve a profilalkotást vagy az automatizált döntéshozatalt egyedi ügyekben.

 

3.5. Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

Az ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.

 

4. Adattovábbítás harmadik fél részére

Bizonyos esetekben a Társaság jogszabályi előírás alapján köteles adatszolgáltatást teljesíteni hatóságok felé, amely során előfordulhat, hogy személyes adat is továbbításra kerül.

A Társaság tevékenysége során harmadik fél szolgáltatásait veszi igénybe, mely során a szerződő partner a társaság utasításai alapján adatkezelést végez, ezért a Társaság adatfeldolgozójának minősül. Az adattovábbítás címzettjeinek kategóriái: könyvelő, üzemorvos.

 

5. Panasz benyújtásához való jog

Ha az ügyfél úgy véli, hogy a jogait megsértették, a Társaság azt javasolja, hogy egyeztetés céljából az ügyfél vegye fel a kapcsolatot a fent megjelölt kapcsolattartó személlyel. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre vagy ha az érintett személy nem kíván egyeztetni, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az érintett dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes törvényszék előtt indítja meg.

A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; weboldal: www.naih.hu.

 

6. Egyéb információk

A Társaság a személyes adatokat automatizált döntés keretében nem kezeli, profilalkotást nem végez, személyes adatot harmadik országba nem továbbít. Az érintett a személyes adatait nem köteles megadni, de az adatszolgáltatás elmaradása esetén a Társaság szolgáltatását nem tudja igénybe venni.

Jelen adatkezelési tájékoztató 2018. május 25. napjától visszavonásig hatályos. A Tájékoztatót a Társaság bármikor módosíthatja. A Tájékoztató módosulásáról a www.imbissfactory.com weboldalon, a módosítás hatálybalépését legalább 15 nappal megelőzően közzétett tájékoztatóval értesítjük ügyfeleinket.

Nyitvatartás

Hétfő-Péntek: 8.00 - 16:30 h-ig
Szombat: Előre egyeztetett időpontban
Vasárnap és Ünnep napokon: Zárva

A kocsik megtekintéséhez MINDIG előzetes időpont egyeztetés szükséges!!!

Kérjük, hogy telefonon a fenti időpontokban érdeklődjenek, mivel számunk csak nyitvatartási időben él!!!

Kapcsolat

Imbiss Factory

Ügyvezető Igazgató: Nagy Tamás

Mobil: +36-30-694-3507

E-mail: imbissfactory@gmail.com

Adatkezelési tájékoztató

Oldaltérkép

Galéria

© 2024 Imbiss Factory. All Rights Reserved.
A weboldal tartalmi és képi megjelenítései a Grande Avanti Kft. tulajdona, így annak bármi nemű másolása, duplikálása büntetőjogi felelősségre vonással jár.

Keresés